موزیکیو

بین این عشقای نصفه نیمه یکی هست که همه زندگیمه یکی که پایه دیوونگیمه - موزیکیو