موزیکیو

بیدارم و در کار توام هر شبو هر شب تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم - موزیکیو