موزیکیو

به چشمانت مرا دل مبتلا کرد فنا کرد دل مصیبت دل بلا دل - موزیکیو