موزیکیو

به قلبم به قلبم بزنه درد تو ای زیبا صنم - موزیکیو