موزیکیو

به قلبم به قلبم بزنه درد تو ای زیباصنم - موزیکیو