موزیکیو

به قصد جان من بیا ولی بیا بکش مرا به هر گناهی به هر گناهی - موزیکیو