موزیکیو

به درگاه الهی کی روا بی گل از موُ دیگری گیرد گلابش؟ - موزیکیو