موزیکیو

» بهش بگو دور و برت بپلکه پای خودش پاشو از حد بذاره میشونمش جای خودش