موزیکیو

بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود هر مسافری که از راه رسید از تو بیخبر بود - موزیکیو