موزیکیو

بعد از تو باران هنوز میبارد بعد از تو این خانه هنوز مرا دارد - موزیکیو