موزیکیو

بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید - موزیکیو