موزیکیو

بزنیم بغض زیر بارون شب و هر شب تو خیابون دل شهر تنگه برامون دلت میاد نیای - موزیکیو