موزیکیو

برو تا به قول خودت با من دنیاتو قفس نکنی ولی خدایی قول بده که ما رو دوباره هوس نکنی - موزیکیو