موزیکیو

بد و خوب هرچی که باشی تو زیبایی به چشمم زیبایی - موزیکیو