موزیکیو

» بد و خوب هرچی که باشی تو زیبایی به چشمم زیبایی