موزیکیو

بدجوری میخوامت غیر من هر کی گفت دوست دارم گوش نده به حرفاش مال خوده من باش - موزیکیو