موزیکیو

با تو هر جای خرابی شده آبادترین بی‌تو در شهر، خرابات مُغان شکل گرفت - موزیکیو