موزیکیو

با این همه ظلم تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم - موزیکیو