موزیکیو

باز خوابم برد تو سایه چشای روشنت تو فکر خودم ادامه میدمت بازم میام به دیدنت - موزیکیو