موزیکیو

بازم با تو دوباره دریا رو هوس کردم کی تو رو با کسی عوض کردم تو نکن از تو دلم پرتم - موزیکیو