موزیکیو

ای شهنشاه و دلبرم شوق تو دارم در سرم - موزیکیو