موزیکیو

ای دوست ببین رفیق بوین دنیا چنده نامرده - موزیکیو