موزیکیو

این که تو رو از دست بدم کابوس من بود آغوش آروم تو اقیانوس من بود - موزیکیو