موزیکیو

اما بدون که این دفعه من دیگه خامت نمیشم هرچی کنی بدون که من اسیردامت نمیشم - موزیکیو