موزیکیو

اقا برا غمت میسوزم غریب و بی کسی هنوزم - موزیکیو