موزیکیو

از من به غیر از خبری چیزی نمانده ببری دگر چه خواهی - موزیکیو