موزیکیو

از ما بیشتر دردتو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو - موزیکیو