موزیکیو

» از ما بیشتر دردتو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو