موزیکیو

» از این دله تنگم دله تنگت چه بخواهد ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد