موزیکیو

آوازه خوانی را این سعی فانی را در کوچه ات هر شب بر پا کردم - موزیکیو