موزیکیو

آهای گل بی وفا منو کرده ای رها به خاطر اون چشمات جوونیم شد فنا - موزیکیو